Säännöt

Perussuomalaiset Naiset ry:n alueyhdistyksen säännöt

Perussuomalaiset Naiset ry:n alueyhdistyksen säännöt on hyväksytty Perussuomalaiset Naiset ry:n sääntömuutoskokouksessa Helsingissä 5.2.2011. Sääntömuutokset hyväksytty Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen kokouksessa 9.10.2015.

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on _______________________________________________________ ry.

Yhdistyksen kotipaikka on _____________________________________ .

Yhdistys on Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen hyväksymä Perussuomalaiset Naiset ry:n alueyhdistys.

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus määrää yhdistyksen toimialueen, joka voi olla yksi tai useampi kunta tai kunnan osa. Samalla alueella voi toimia myös useampia Perussuomalaiset Naiset ry:n alueyhdistyksiä.

Yhdistys on Perussuomalaiset Naiset ry:n yhteisöjäsen.

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

Perussuomalaiset Naiset ry:tä kutsutaan näissä säännöissä naisjärjestöksi.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puolueen ja naisjärjestön kristillis-sosiaaliseen ja suomalaiseen isänmaallisuuteen perustuvaa aatetta ja tavoitteita toimialueellaan olevien naisten keskuudessa yhteistyössä puolueen ja naisjärjestön kanssa.

Yhdistyksen päämääränä on puolueen ja naisjärjestön kanssa edistää Suomen talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan ja kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.

Yhdistyksen tehtävänä on perussuomalaiselta pohjalta ponnistaen kerätä naisia vastuulliseen, laaja-alaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskunnalliseen uudistustyöhön ja tulevaisuuden rakentamiseen myös tuleville sukupolville.

3 § TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) kokoaa naisia toimimaan perussuomalaisuuden edistämiseksi.
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen, naisjärjestön ja yhdistyksen jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen tasavallan presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa toimialueellaan.
3) toimii naisjärjestön alaisena alueellisella tasolla vaali- ja muuta toimintaa avustavana kansallisjärjestönä noudattaen puolueen ja naisjärjestön elinten päätöksiä ja ohjeita.
4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä sekä perustyön tekemisestä naisten keskuudessa.
5) järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia sekä juhlia ja muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen.
6) toimii perussuomalaisesti ajattelevien naisten alueellisena verkostona ja yhdyssiteenä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1) julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä ääni- ja kuvamateriaalia.
2) harjoittaa kustannus, radio- ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä.
4) harjoittaa bingo-, tanssilava- ravintola- ja kioskimyynti- sekä äitileiritoimintaa.
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi antaa avustuksia vaalityöhön puolueen ehdokaslistoilla yleisissä vaaleissa oleville naisehdokkaille.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenen on oltava Perussuomalaiset rp:n jäsen ja Perussuomalaiset Naiset ry:n jäsen, jonka kotikuntalain (11.3.1994/201) 2 §:n mukainen asuinpaikka on yhdistyksen toimialueella. Mikäli puolueen jäsenen kotikunnassa ei ole Perussuomalaista alueellista naisyhdistystä, puolueen jäsen voi hakea lähimmän Perussuomalaisen alueellisen naisyhdistyksen jäsenyyttä.

Henkilö voi olla vain yhden Perussuomalaisen alueellisen naisyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenenä ei voi olla henkilö, joka on toisen puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan naisjärjestön tai muun yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakijan omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5 § JÄSENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Yhdistys voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista perusteista:

  • Jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta.
  • Jäsen on eronnut tai erotettu puolueen jäsenyydestä ja/tai naisjärjestöstä.
  • Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä.
  • Jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan naisjärjestön tai muun yhdistyksen jäsen.
  • Jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen tai vaalilain mukaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa.
  • Jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta valtuustoryhmästä.
  • Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä.
  • Jäsen ei täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen syyskokouksessaan määräämän jäsenmaksun.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana sekä syyskokous lokakuun ja joulukuun välisenä aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jokaiselle jäsenelle kirjallisena jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu puolueen julkaisussa tai syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, kutsu voidaan lähettää hänelle myös sähköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä tavalla kuin syyskokous päättää.

9 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe- ja äänioikeuttaan ainoastaan henkilökohtaisesti.

10 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat.
5) Hyväksytään esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
6) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
7) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös.
8) Luetaan toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto.
9) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville edustajille.
11) Päätetään muista hallituksen valmistelemista asioista yhdistyslain 24 § huomioon ottaen.
12) Kokouksen päättäminen.

11 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat.
5) Hyväksytään esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (2-10) lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9) Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10) Valitaan alueyhdistyksen äänivaltainen edustaja naisjärjestön kokouksiin seuraavaksi vuodeksi.
11) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus.
13) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio.
14) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.
15) Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta.
16) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville henkilöille.
17) Päätetään muista hallituksen valmistelemista asioista yhdistyslain 24 § huomioon ottaen.
18) Kokouksen päättäminen.

12 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen muilla varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, muiden hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten on oltava sekä puolueen että yhdistyksen jäseniä.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä osallistuu päätöksentekoon.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa hallitus itse tai valtuutettunsa kautta.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on säilytettävä pysyvästi yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

13 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa.

Yhdistyksen hallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnan/tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri ja taloudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi (2) henkilöä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

15 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat Perussuomalaiset rp:lle tai kansalaisten sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sitä varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

Näiden sääntöjen muuttamiseen on hankittava Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen hyväksyntä.

18 § YHDISTYSLAINSÄÄDÄNTÖ

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.